แลกเปลี่ยนประสบการณ์สโมสรนักศึกษา มรภ.สงขลาและสโมสรนักศึกษา มรภ.นครศรีธรรมราช   

(17 สิงหาคม 2565)

   17 สิงหาคม 2565 แลกเปลี่ยนประสบการณ์สโมสรนักศึกษาสงขลาและสโมสรนักศึกษาสงขลานครศรีธรรมราช เพิ่มพลังสานสัมพันธ์สามัคคี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาศตร์ นำโดย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาทั้งสองแห่ง และร่วมทำกิจกรรมของผู้นำนักศึกษาทั้ง 2 องค์กร เพื่อสานสัมพันธ์และหารือแนวทางการทำงานสโมสรอย่างสร้างสรรค์ อีกทัังคณบดีทั้งสองท่าน นายกสโมสรและทีมกรรมการสโมสรทั้งสองแห่งได้เยี่ยมชมเมืองเก่าสงขลา เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวสงขลา และฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของสโมสรนักศึกษาทั้งสองแห่ง เพื่อสานสัมพันธ์สร้างกัลยานมิตรที่ดีร่วมกันต่อไปในอนาคต วันนี้สโมสรนักศึกษาทั้งสองแห่งร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพสร้างสรรค์เป็นอย่างดีขอชื่นชม ขอขอบพระคุณผู้บริหารและสโมสรนักศึกษา มรภ.นครศรีธรรมราชทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยือนเราชาวมนุษย์มด มรภ.สงขลา โอกาสต่อไปเราจะไปเยือนทุกท่านนะคะ