เชื่อมโยงคุณค่าท้องถิ่น สู่อนาคตของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม    

(15 สิงหาคม 2565)

   หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม SKRU นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 The_Hybrid_Historian และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ของชาวชุมชนบ้านบน ถนนพัทลุง และชุมชนหนองจิกเก้าห้อง ถนนนางงามและถนนหนองจิก ใน 2 โครงการ ที่จัดต่อเนื่องกันในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2565 คือ (1) โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงคุณค่าท้องถิ่น สู่อนาคตของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบริษัท สงขลาเฮอริเทจ จำกัด และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา) โดยหลักศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ (2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม : พัฒนาตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบบูรณาการ โดยชุมชนบ้านบน ถนนพัทลุง เมืองเก่าสงขลา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา