การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4   

(22 กรกฏาคม 2565)

   พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 4 ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ ที่ให้เกียรติกล่าวรายงานและให้การสนับสนุน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดโครงการกับคณะทำงานทุก ๆ ฝ่ายจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาให้เกียรติร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบท BCG ประเด็น“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หัวใจของการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน” โดยรองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเด็น “BCG Economy Model กับการบริหารพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง : พึ่งพาตนเอง พึ่งพิงกันเอง ร่วมกันพัฒนา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประเด็น “BCG บริบทการพัฒนาที่สร้างสรรค์เพื่อชีวิตวิถีใหม่" โดย ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และประเด็น "เทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ รู้เรา รู้เขา เท่าทันการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน GistDa ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลบทความระดับดีเด่นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งค่ะ และขอกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นักศึกษาอาสาช่วยงานทุกคน ล้วนเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี