การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ประจำปี​ 2564    

(4 กรกฏาคม 2565)

   วันที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ประจำปี​ 2564 ​โดยได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการประเมิน ทั้ง​ 3​ ท่าน คือ ผศ.ดร.ประจักร์​ รอดอาวุธ​ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ขวัญดาว​ แจ่มแจ้ง​ กรรมการ และอ.ศุภชัย​ ดำคำ​ กรรมการและเลขานุการ​ ทางคณะฯขอขอบพระคุณในความกรุณาที่กรรมการทุกท่านได้ประเมินคุณภาพแบบกัลยาณมิตร​ ชี้แนะแนวทาง​ เพิ่มเติมข้อมูล​ และชื่นชมในภารกิจทุกด้านที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ได้พยายามขับเคลื่อนไปสู่การทำงานทุกด้านทั้งด้านการสอน​ การวิจัย​ บริการวิชาการ​ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป