มนุษย์มดทำBenchmarkกับมนุษย์อันดามัน   

(27 มิถุนายน 2565)

   เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอทำ Benchmarking กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากคณบดีทั้งสองท่าน คือ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว จาก มรภ.ภูเก็ต และ อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ มรภ.สงขลา พร้อมด้วยทีมบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสองแห่ง ประเด็นในการพูดคุยวันนี้คือ การสร้างคู่เทียบจากสมรรถนะการดำเนินงานภายในคณะ ทั้งในงานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และงานพัฒนาและสื่อสารองค์กร โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นคู่เทียบในครั้งนี้นั้นก็เนื่องจากได้รับคะแนนการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะมากที่สุดในระดับภาคใต้ ผลการพูดคุยพบว่า....... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีสมรรถนะที่สำคัญให้กับทางคณะมนุษยศาสต์ฯ ม.ราชภัฏสงขลาได้เป็นคู่เทียบ(Benchmark) ดังนี้ -เน้นการสร้างนวัตกรรมโดยนักศึกษาทุกหลักสูตร การหาแหล่งและสถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่หลากหลาย -การทำวิจัยการเขียนบทความวิจัยลงในวารสารและเน้นวารสารนานาชาติ -การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเพื่อช่วยดูแลผลงานวิชาการในหลักสูตร -การผลักดันคุณภาพด้านตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและค่านิยมร่วมด้านวิชาการที่เข้มแข็ง -การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ของคณะจาก 2 หลักสูตรเพิ่มเป็น 5 หลักสูตร -กลวิธีประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ภูเก็ต -การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเป็นฐานกำลังสำคัญให้กับทางคณะ -การสร้างระบบดูแลนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา -การสร้างแรงผลักดันให้คณาจารย์ในคณะขอทุนวิจัยภายนอก -การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเข้าถึงนักศึกษา -การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะในรูปแบบองค์รวมจากระดับมหาวิทยาลัย -การเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายและมีกลวิธีเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่-ต้องต้อนรับชาวต่างชาติอยู่เสมอ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้องขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนให้เทคนิค วิธิการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นกัลยาณมิตรยิ่ง