บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มรภ.สงขลา และ มรภ.สุราษฎร์ธานี   

(7 มิถุนายน 2565)

   เมือวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สงขลา & มรภ.สุราษฎร์ธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งสองสถาบันได้พูดคุยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานร่วมกันและตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ -เพื่อความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย และด้านประกันคุณภาพการศึกษา -เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง -เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานและด้านการบริหารงานสำนักงาน และในโอกาสนี้ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการทำงาน การจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การพัฒนางานวิจัย และการบริหารจัดการสำนักงานคณะ และในอนาคตทั้งสองหน่วยงานสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กันและกันได้อย่างมีคุณภาพ