พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย   

(25 พฤษภาคม 2565)

   เมื่อวันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรอินโดนีเซีย มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ Prof. Dr.Siswantoyo, M.Kes รองอธิการบดี ของ Yogyakarta U.และมีตัวแทนคณาจารย์ของ Faculty of Language and Art.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ อาจารย์ทิวาพร จันทร์แก้ว และ อ.Tatik Exkawati อาจารย์ประจำหลักสูตรอินโดนีเซีย-มาเลเซียศึกษาเพื่องานระหว่างประเทศ ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อสร้างควาทร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกสหกิจ การเรียนรู้ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยยินดีสร้างความร่วมมือกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ และจะมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการขึ้นอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป นับเป็นการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีเครือข่ายทางวิชาการที่มีคุณภาพยิ่ง