กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการนวดแผนไทยและสปาฮาลาล   

(28 มีนาคม 2565)

   วันเสาร์ ที่ 26-27 มีนาคม 2565 ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่มอบสิ่งของสำหรับการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนวดสปาฮาลาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการนวดแผนไทยและสปาฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณรัชนี ฆังคะจิตร แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลมะนัง จ.สตูล ทางคณะฯได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ปาละสัน นายก อบต.เขาขาว ในการกล่าวต้อนรับ คุณวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการกล่าวเปิดงาน ขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนเขาขาว นายกอบต.เขาขาว พี่ราเหม ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ชาวชุมชนเขาขาวยกระดับการนวดสปา ฮาลาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น