ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย   

(21 มีนาคม 2565)

   คณบดีนำทีมผู้บริหารประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม 42c The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งร่วมทำบันทึกความร่วมมือข้อตกลงแนวทางการทำงานของสภาคณบดีและประชุมเครือข่ายคณบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมอย่างองค์รวม" อีกทั้งร่วมมือประสานงานด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการด้านมนุศยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมกันจัดสร้างนวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันทั้ง 38 ราชภัฏ