โครงการพระราโชบาย (ชุมชนต้นแบบเขาขาว)   

(14 มีนาคม 2565)

   วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดี และ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการนวดแผนไทยและสปาฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ในวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณฟาดีลา บิลังโหลด แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลละงู จ.สตูล ประวัติศาสตร์ความรู้การนวดไทยและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณรัชนี ฆังคะจิตร แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลมะนัง จ.สตูล ทางคณะฯได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ปาละสัน นายก อบต.เขาขาว ในการกล่าวต้อนรับ คุณวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ในการกล่าวเปิดงาน อีกทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ คือ อ.กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง อ.วรวรรณ สุขใส อ.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ คุณสุรชัย ประกอบ และคุณกรรณิการ์ กลิ่นนวล สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนเขาขาว นายกอบต.เขาขาว พี่ราเหม ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ชาวชุมชนเขาขาวยกระดับการนวดสปา ฮาลาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น